Công trình Khu Công Nghiệp Long Khánh – Đồng Nai

– Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN C12.5
– Khối lượng : 7.900 tấn
– Thời gian: 10 ngày

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,