Chi tiết

Nhũ tương, nhựa tưới

Ngày đăng: 15-12-15

1.Tên sản phẩm: Nhựa đường nhũ tương phân tách nhanh – Chủng loại CRS-1

 Phù hợp với tiêu chuẩn:  TCVN 8817:2011; ASTM D2397-05

Mô tả sản phẩm: CRS-1 là sản phẩm được sản xuất từ nhựa đường, dầu, nước, nhũ hóa và axít bằng công nghệ cao (công nghệ nghiền li tâm). Với công nghệ cao này, các hạt nhựa đường trong sản phẩm CRS-1 của MTT đạt kích thước tối ưu 0.1 – 0.4 µm, vì thế chúng lơ lững tạo thành hỗn hợp nhũ tương ổn định bền vững trong thời gian dài phù hợp với yêu cầu sử dụng và đạt các tiêu chuẩn TCVN 8817:2011, ASTM D2937-05

2. Tên sản phẩm: Nhựa đường nhũ tương phân tách chậm – Chủng loại CSS-1h


Phù hợp với tiêu chuẩn:  TCVN 8817:2011; ASTM D2397-05


Mô tả sản phẩm: CSS-1h là sản phẩm được sản xuất từ nhựa đường, nước, nhũ hóa, axít bằng công nghệ cao (công nghệ nghiền li tâm). Với công nghệ cao này, các hạt nhựa đường trong sản phẩm CSS-1h của MTT đạt kích thước tối ưu 0.1 – 0.4 µm, vì thế chúng lơ lững tạo thành hỗn hợp nhũ tương ổn định bền vững trong thời gian dài phù hợp với yêu cầu sử dụng và đạt các tiêu chuẩn TCVN 8817:2011, ASTM D2937-05

 

3. Tên sản phẩm : Nhựa đường lỏng – Chủng loại: MC70


Phù hợp với tiêu chuẩn : TCVN 8818:2011; AASHTO: M82


Mô tả sản phẩm : Nhựa đường lỏng, MC70 là sản phẩm đồng nhất và ổn định giữa nhựa đường và hỗn hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ được sản xuất theo một tỷ lệ thích hợp, phù hợp với yêu cầu sử dụng và đạt các tiêu chuẩn TCVN 8818:2011 AASHTO: M82